Ваканcії lifecell

Експерт з бізнес аудиту

Київ та Київська обл Головного виконавчого директора

Обов'язки

1. Аналіз та оцінка міцності, адекватності та застосування облікових, фінансових та інших операційних контрольних процедур. Сприяння встановленню ефективного контрольного середовища за розумною вартістю. 2. Визначення міри дотримання встановлених політик, планів та процедур, норм та стандартів діючого законодавства, в тому числі закону Сарбейнса- Окслі. 3. Визначення міри з якою активи Компанії обліковуються та оберігаються від втрат та будь-яких пошкоджень. 4. Аналіз та оцінка ефективності виконання фінансових, операційних та управлінських процесів та систем з метою визначення ризиків та можливостей покращення. 5. Розробка рекомендацій щодо покращення процесів, процедур та посилення контролів над ними. 6. Моніторинг щодо узгоджених/прийнятих власниками планів процесів дій до повного виконання рекомендацій аудита. 7. Проведення специфічного аудиту, розслідування та організація необхідних дій для забезпечення Комітету з аудиту та керівництво Компанії неупередженою і об’єктивною оцінкою щодо ефективності внутрішніх контролів, управління ризиками та управління структурою компанії. 8. Підтримка безпосереднього керівника у оцінці відповідності вимогам закону Сарбейнс Окслі (SOX 404) задля забезпечення максимальної впевненості та покладання зовнішнього аудиту на результати керівницьких тестів (оцінка системи внутрішніх контролів та відслідковування недоліків). Документування та оцінка відповідності, ефективності та результативності внутрішніх контролів та їх дизайну в призначених процесах (огляд послідовності процесу, документування послідовності процесу та контролів у процесі, отримання підтвердження щодо відповідності документування процесу та контролів, підготовка плану перевірки, виконання перевірки та періодичне документування результатів перевірки); Відслідковування та документування недоліків виявлених у ході перевірки внутрішніх контролів (документування операційної/структурної недієвості, отримання згоди на план дій та час на його виконання від власника процесу, моніторинг виконання плану дій). 9. Надання допомоги та підтримки зовнішньому аудиту у процесі перевірки системи внутрішніх контролів. 10. Виконання перевірки документації (виконання огляду послідовності, ефективності дизайну та оцінки операційної ефективності) підготовленої іншими аудиторами департаменту. 11. Виконання специфічних аудитів, розслідувань та аудитів згідно запитів та інформування про результати по завершенню. Під «виконанням аудитів» мається на увазі але не є виключним переліком наступні дії – планування, виконання різноманітних процедур попереднього огляду, виконання аналітичних та перевірочних аудиторських процедур, проведення інтерв’ю, фізичного огляду на місці, розробка та розсилка запитальних листів та переліків контрольних запитань, бенчмаркінгу, розробка попередніх та кінцевих заключень та рекомендацій, інформування про результати аудитів. 12. Виконання аудитів, розслідувань та запитів щодо випадків з належною професійною ретельністю та у відповідності до професійних стандартів (IA IPPF), Положенню про Аудит та відповідних вказівок прямого керівника. 13. Створення зрозумілих та чітких робочих документів, які підтримують результати попереднього огляду, обстеження, інтерв’ю, аналітичних та інших процедур задля обґрунтування аудиторських знахідок, поглядів, висновків та рекомендацій. 14. Доведення до повного виконання аудит рекомендацій . 15. Забезпечення успішного виконання аудитів в рамках запланованого часу. 16. Надання рекомендацій які дають оцінку, усувають безрезультатність в системах, процесах, процедурах , контролях та у процесі управління ризиками Компанії. 17. Регулярне інформування про хід та результати аудиторських завдань начальнику департаменту. 18. Зберігання та розвиток конструктивних та взаємовигідних відносин з вищим, середнім, лінійним керівництвом, персоналом Компанії та зовнішніми аудиторами. Підтримання довіри та чесності у відносинах з внутрішніми клієнтами. 19. Оцінка процесу управління ризиками та виявлення всіх істотних ризиків та вибір адекватних способів реагування. 20. Проведення роз’яснень працівникам щодо ризиків та систем контролів, координація ERM діяльності, консолідація звітів щодо ризиків, підтримка та заохочення розробки загального словника щодо ризиків, методології та розуміння управління ризиками.

Вимоги

Освіта Рівень Вища Сфера Економічна, Бізнес Адміністрування, Облік, Телекомунікації, Математика, Інжиніринг Стаж роботи: Не менш ніж 5 рокиів досвіду як внутрішнього аудитора в міжнародній компанії або аудитора/консультанта у поважній аудиторській компанії (Велика четвірка). Досвід у відповідній галузі є перевагою. Інші вимоги Володіння мовами • Українська – вільне володіння • Російська – вільне володіння • Англійська – вільне володіння (письмове та усне) Володіння ПК • MS Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Visio, Project, Access • SAP досвід є перевагою Посвідчення водія n/d

Додаткова iнформацiя

1. Обов’язковими умовами є наступне: - Здатність застосовувати принципи та концепції бухгалтерського обліку та внутрішніх контролів задля оцінки та рекомендації процедур для належного проведення операцій в бухгалтерському обліку; - Вміння розбиратися у процесах компанії та виявляти пов’язані ризики; - Здатність збирати, аналізувати та оцінювати інформацію і підготовлювати та презентувати чіткі письмові звіти; - Гарні навички між особистих відносин та здатність бути лідером; - Гарні навички управління часом. 2. Суттєвими є гарні практичні знання та навики щодо: - Загальноприйнятних принципів бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього контролю та фінансової звітності; - Концепції COSO та вимог закону Сарбейнс Окслі; - Міжнародних стандартів Внутрішнього аудиту та етики; - Розуміння ролі внутрішнього аудиту, його цілей, процесів управління та звітування; - Принципів та методології ризик менеджменту; - Знання і вміння в сфері інформаційних технологій; - Сильні аналітичні і організаційні здібності. 3. Перевагами буде наступне: - Професійна кваліфікація CIA\ACCA; - Знання процесів телекомунікаційної індустрії та пов’язаних з нею ризиків; - Навички управління проектами. Особистість: 1. Обов’язково мають бути сильні організаційні навички для обробки великої кількості завдань одночасно в межах встановленого часу, бути орієнтованим на задачу та результат. 2. Обов’язкова здатність застосовувати зважені та неупереджені судження та розсуд щодо звітування та конфіденційної інформації. 3. Відмінні аналітичні здібності разом з виключними комунікативними навичками та навичками вирішення проблем. 4. Здатність працювати незалежно та в командному середовищі. 5. Відмінні навички письмового та усного спілкування з особами всіх рівнів починаючи від звичайного працівника та до рівня вищого керівника. 6. Допитливість, підвищений рівень скептицизму, вміння виявити, розпізнати та зрозуміти джерело, що спричинило подію/проблему. 7. Здатність працювати під тиском.

Більше вакансій

Керівник напрямку аналітики та поглибленого аналізу даних

Київ та Київська обл Головного виконавчого директора

Провідний спеціаліст з IT аудиту

Київ та Київська обл Головного виконавчого директора

Текст помилки

Коментар

Відправити відмінити
Ви вибрали занадто багато тексту