Ваканcії lifecell

Провідний спеціаліст з бізнес аудиту

Київ та Київська обл, Київ Головного виконавчого директора

Обов'язки

 • Аналіз та оцінка міцності, адекватності та  застосування облікових, фінансових та інших операційних контрольних процедур. Сприяння встановленню ефективного контрольного середовища за розумною вартістю.
 • Визначення міри дотримання встановлених політик, планів та процедур, норм та стандартів діючого законодавства, в тому числі  закону Сарбейнса-Окслі.
 • Визначення  міри з якою активи Компанії обліковуються та оберігаються від втрат та будь-яких пошкоджень.
 • Аналіз та оцінка ефективності виконання фінансових, операційних та управлінських процесів та систем з метою визначення ризиків та можливостей покращення.
 • Розробка рекомендацій щодо покращення процесів, процедур та посилення контролів над ними.
 • Моніторинг щодо узгоджених / прийнятих власниками процесів планів дій до повного виконання рекомендацій аудита.
 • Керування, та при необхідності безпосередня участь, у аудитах, розслідуваннях та виконанні незапланованих аудитів щодо конкретних випадків  для надання керівництву Компанії неупередженої і об’єктивної оцінки  ефективності внутрішніх контролів, управління ризиками та структури управління компанією.
 • Підтримка безпосереднього керівника у оцінці  відповідності вимогам закону Сарбейнс Окслі (SOX 404) задля максимізації покладання зовнішнішньго аудита на результати  тестування керівництва (оцінка системи внутрішніх контролів та відслідковування недоліків). Документування та оцінка ефективності відповідності, ефективності та результативності внутрішніх контролів та їх дизайну в призначених процесах (виконання огляду за послідовністю процесу, документування послідовності процесу та контролів у процесі, отримання підтвердження щодо відповідності документування процесу та контролів, підготовка плану перевірки, виконання перевірки та періодичне документування результатів перевірки). Відслідковування та документування недоліків виявлених у ході перевірки внутрішніх контролів (документування операційної/структурної недієвості, отримання згоди на план дій та час на його виконання від власника процесу, моніторинг виконання плану дій).
 • Виконання перевірки документації (виконання огляду послідовності, як щодо ефективності дизайну, так і щодо оцінки операційної ефективності ) підготовленої іншими аудиторами департаменту.
 • Надання допомоги та підтримки зовнішньому аудиту у процесі перевірки плану дій.
 • Виконання специфічних аудитів, розслідувань та аудитів згідно запитів та інформування про результати по завершенню. Під «виконанням аудитів» мається на увазі але не є виключним преліком наступні дії – планування, виконання різноманітних процедур попереднього огляду, виконання аналітичних та перевірочних аудиторських процедур, проведення інтерв’ю, фізичного огляду на місці, розробка та розсилка запитальних листів та переліків контрольних запитань, бенчмаркінгу, розробка попередніх та кінцевих заключень та рекомендацій, інформування про результати аудитів.
 • Забезпечення виконання аудитів, розслідувань та запитів щодо випадків з належною професійною ретельністю та у відповідності до професійних стандартів  (IA IPPF), Положенню про Аудит та відповідних вказівок прямого керівника.
 • Забезпечення створення зрозумілих та чітких робочих документів, які підтримують результати попереднього огляду, обстеження, інтерв’ю, аналітичних та інших процедур задля обґрунтування аудиторських знахідок, поглядів, висновків та рекомендацій.
 • Відслідковування реагування на аудит до моменту повного виконання рекомендацій.
 • Забезпечення успішного виконання аудитів в рамках запланованого часу.
 • Надання рекомендацій, які додають вартість, прибирають недієвості в системах, процесах, процедурах та у процесі управління ризиками компанії.
 • Регулярне інформування про хід та результати аудиторських завдань керівнику департаменту.
 • Зберігання та розвиток конструктивних та взаємовигідних відносин з вищим, середнім, лінійним керівництвом, персоналом кампанії та зовнішніми аудиторами.
 • Зберігання та підтримання довіри та чесності у відносинах з внутрішніми клієнтами. Уникання поведінки, яка може привести до конфлікту інтересів.
 • Оцінка процесу управління ризиками та забезпечення ідентифікації ризиків та вибору адекватних відповідей на ризики.
 • Сприйняття ідентифікації та оцінки ризиків, навчання персоналу компанії щодо ризиків та контролів, координація діяльності з корпоративного управління ризиками, підтримка та заохочення розробки загального словника щодо ризиків, методології та розуміння управління ризиками. Виконуючи цю роль, департамент управління корпоративними ризиками надає висновок щодо впевненості, консультує та координує активність щодо управління ризиками, але не виконує роль фактичного управління ризиками, таку як впровадження процесу правління ризиками, установки ризик-апетиту, прийняття та виконання дій реагування на ризик, надання впевненості від лиця керівництва та несення відповідальності за процес корпоративного управління ризиками, що є безумовною відповідальністю керівництва.

Вимоги

1. Освіта Рівень Вища Сфера Економічна, Бізнес Адміністрування, Математика, Телекомунікації, Інжинірінг 2. Стаж роботи: Не менш ніж 3 роки досвіду як внутрішнього аудитора в міжнародній компанії або аудитора/консультанта у поважній аудиторській компанії (Велика четвірка). Досвід у відповідній галузі є перевагою. 3. Інші вимоги Володіння мовами • Українська – вільне володіння (офіційно-діловий стиль) • Російська – вільне володіння • Англійська – вільне володіння письмове та усне Володіння ПК • MS Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Visio, Project, Access • SAP досвід є перевагою Посвідчення водія n/d 4. Спеціальні знання/ досвід 1. Обов’язковими умовами є наступне: - Здатність застосовувати принципи та концепції бухгалтерського обліку та внутрішніх контролів задля оцінки та рекомендації процедур для належного проведення операцій в бухгалтерському обліку; - Вміння розбиратися у процесах компанії та виявляти пов’язані ризики; - Здатність збирати, аналізувати та оцінювати інформацію і підготовлювати та презентувати чіткі письмові звіти; - Хороші міжособистісні якості і здатність бути лідером; - Хороше уміння управляти часом. 2. Суттєвими є гарні практичні знання та навики щодо: - Загальноприйнятних принципів бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього контролю та фінансової звітності; - Концепції COSO та вимог закону Сарбейнс Окслі; - Міжнародних стандартів Внутрішнього аудиту та етики; - Розуміння ролі внутрішнього аудиту, його цілей, процесів управління та звітування; - Принципів та методології ризик менеджменту; - Знання і вміння в сфері інформаційних технологій; - Сильні аналітичні і організаційні здібності. 3. Перевагами буде наступне: - Професійна кваліфікація CIA\ACCA; - Знання процесів телекомунікаційної індустрії та пов’язаних з нею ризиків; - Навики управління проектами. Особистість: 1. Обов’язково мають бути сильні організаційні навички для обробки кількості завдань одночасно в межах встановленого часу, бути орієнтованим на задачу та результат. 2. Обов’язкова здатність застосовувати зважені та неупереджені судження та розсуд щодо звітування та конфіденційної інформації. 3. Відмінні аналітичні здібності разом з виключними комунікативними навичками та навичками вирішення проблем. 4. Важлива здатність працювати незалежно та в командному середовищі. 5. Впевнені навички міжособистісного спілкування та здатність професійно працювати з особами всіх рівнів та підтримувати ефективні ділові стосунки. 6. Допитливість, підвищений рівень скептицизму, вміння виявити, розпізнати та зрозуміти джерело, що спричинило подію/проблему. 7. Здатність працювати під тиском.

Текст помилки

Коментар

Відправити відмінити
Ви вибрали занадто багато тексту